Navigácia

Contact

 • Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
  Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica
 • +421 45 6911131-2
Piatok 4. 9. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Aplikácia Webles pre predmet ISL je dostupná na adrese http://87.197.39.235/foresta/webles295/

 • Moderná škola - základ života

  13. 12. 2009


  Stredná odborná škola lesnícka
  Akademická 16, 969 26 Banská Štiavnica  Názov projektu : Moderná škola – základ života

  Celkové výdavky projektu : 152 263,75 eur ( 4 587 097,80 Skk )

  Programové obdobie : 2007 - 2013

  Ciele projektu

  Strategický cieľ projektu

  Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti.

  Väzba na príslušné ciele výzvy

  Strategický cieľ projektu kopíruje cieľ opatrenia definovaný vo výzve: „inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti“.

  Špecifické ciele projektu

  1. vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program strednej školy spoločne s inováciou didaktických pomôcok

  2. vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program strednej školy cez e-learningový portál pre premenu tradičnej školy na modernú

  3. Vyškoliť pedagógov a zanalyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy
  na modernú

  Väzba na strategický cieľ projektu

  Všetky uvedené špecifické ciele projektu sú súčasťou jedného celku, ktorý smeruje k naplneniu strategického cieľa projektu a to: „Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti.“

  Projekt je zameraný na inováciu školského vzdelávacieho programu a metód výučby vybraných predmetov s využitím inovovaných didaktických prostriedkov a didaktickej techniky.

  K efektívnemu osvojovaniu si kľúčových kompetencií u žiakov, je potrebná zmena obsahu a spôsobu vyučovania, vyučovacích metód a stratégií smerom k aktívnemu, interaktívnemu a zážitkovému učeniu sa, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom.
  V súčasnom pretechnizovanom svete je potreba ovládania práce s počítačom enormná. Preto je jedným zo špecifických cieľov vytvorenie e-learningového portálu slúžiaceho pre ostatné aktivity projektu.

  Inováciou didaktických prostriedkov dôjde ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale k tomu je potrebné pripraviť pedagogických pracovníkov strednej školy na novú metódu vzdelávania tak, aby dokázali viac motivovať študenta k štúdiu a rozvíjaniu vlastných vedomostí a zároveň ho kvalitne pripravili pre súčasný trh práce.

  Naplnením všetkých špecifických cieľov sa umožní dosiahnuť zatraktívnenie procesu vzdelávania žiakov SŠ implementáciou inovovaných metód výučby s využitím inovovaných didaktických prostriedkov, čo zabezpečí inováciu vzdelávania.

  Cieľové skupiny

  Pedagogickí zamestnanci


  Charakteristika cieľovej skupiny

  Pedagogickí pracovníci zapojení do projektu sú internými zamestnancami našej školy. Učitelia majú vysokoškolské vzdelanie.

  Keďže plánujeme školu premeniť na modernú, cieľovú skupinu tvoria aj učitelia. Predmetom projektu je ich školenie, vzhľadom k tomu, že moderná forma vzdelávania si vyžaduje moderný prístup. Školenie si však vyžaduje hlbší prístup, preto mu bude predchádzať komplexná analýza potrieb cieľovej skupiny.

  Bez čiastočnej zmeny prístupu učiteľov k vyučovaciemu procesu by sme nedosiahli zmenu na potrebnej úrovni, preto ich zapojenie do cieľovej skupiny je dôležité z hľadiska dosiahnutia strategického cieľa projektu.

  Počet učiteľov do projektu = 16
  Z toho počet žien = 6
  Z toho počet mužov = 10

  Všetci pedagógovia majú vysokoškolské vzdelanie.

  Rozdelenie pedagógov podľa veku je zadefinované v tabuľke č. 15 Súlad s horizontálnymi prioritami, časť D.

  Žiaci strednej školy

  Do projektu plánujeme zapojiť čo najviac žiakov našej školy, keďže premenu tradičnej školy na modernú chceme uskutočniť na celej našej škole. Celkovo do projektu plánujeme zapojiť 241 žiakov našej školy, čo tvorí 100 % z celkového počtu žiakov.

  Uvedomujeme si, že ak by sme do projektu zapojili iba jeden ročník, efekt by nebol dostatočný vzhľadom k tomu, že žiaci by sa v nasledovnom ročníku vrátili „do starých koľají“. Preto túto zmenu treba urobiť komplexne na celej škole pre všetkých žiakov.

  Vek cieľovej skupiny je daný vekovou štruktúrou žiakov v jednotlivých ročníkoch.

  Vzhľadom k tomu, že realizácia projektu sa začne až budúci školský rok, presné zadefinovanie počtu žiakov podľa pohlavia nie je možné.

  Do projektu sú zapojené ročníky:
  - prvý
  - druhý
  - tretí
  - štvrtý
  Aktivity

  Názov aktivity

  Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu strednej školy

  Cieľ aktivity

  Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na strednej škole pre jednotlivé predmety spoločne s inováciou didaktických pomôcok.

  V rámci tejto aktivity plánujeme vytvoriť školský vzdelávací program:

  1. pre predmet informatika 1. ročník
  2. pre predmet pestovanie lesov 3. – 4. ročník
  3. pre predmet ekológia 3. ročník
  4. pre predmet lesnícka botanika 1. – 2. ročník
  5. pre predmet lesnícka zoológia 1. – 2. ročník
  6. pre predmet hospodárska úprava lesov 3. – 4. ročník
  7. pre predmet chémia 1. ročník
  8. pre predmet fyzika 2. ročník
  9. pre predmet stroje a zariadenia 1. – 2. ročník
  10. pre predmet ekonomika 3. – 4. ročník
  11. pre predmet dejepis 1. – 2. ročník
  12. pre predmet anglický jazyk 1. – 4. ročník
  13. pre predmet lesná ťažba 3. – 4. ročník
  14. pre predmet poľovníctvo 3. – 4. ročník
  15. pre predmet nemecký jazyk pre 1. – 4. ročník

  Školský vzdelávací program bude následne implementovaný do jednotlivých hodín na jednotlivých predmetoch.

  Termín realizácie aktivity 09/2009 – 08/2011

  Popis aktivity

  V rámci tejto aktivity máme možnosť realizovať zámery, ktoré sme už využívali vo svojej pedagogickej práci a vzájomne ich prepojiť so zámermi svojich kolegov.

  Vypracovanie školského vzdelávacieho dokumentu je príležitosťou na upevnenie pedagogického kolektívu, lebo len tímovou prácou sa vám podarí vytvoriť školský program „šitý na mieru“ školy.

  Školský vzdelávací program upraví minimálny obsah tak, aby sa rozvíjali kľúčové spôsobilosti v súlade so stanoveným profilom absolventa.

  V rámci tejto aktivity plánujeme vytvoriť školský vzdelávací program:

  1. pre predmet informatika 1. ročník
  2. pre predmet pestovanie lesov 3. – 4. ročník
  3. pre predmet ekológia 3. ročník
  4. pre predmet lesnícka botanika 1. – 2. ročník
  5. pre predmet lesnícka zoológia 1. – 2. ročník
  6. pre predmet hospodárska úprava lesov 3. – 4. ročník
  7. pre predmet chémia 1. ročník
  8. pre predmet fyzika 2. ročník
  9. pre predmet stroje a zariadenia 1. – 2. ročník
  10. pre predmet ekonomika 3. – 4. ročník
  11. pre predmet dejepis 1. – 2. ročník
  12. pre predmet anglický jazyk 1. – 4. ročník
  13. pre predmet lesná ťažba 3. – 4. ročník
  14. pre predmet poľovníctvo 3. – 4. ročník
  15. pre predmet nemecký jazyk pre 1. – 4. ročník

  Aktivitu budú zabezpečovať šestnásti pedagógovia.

  Školský vzdelávací program bude následne implementovaný do jednotlivých hodín na jednotlivých predmetoch.

  Metodológia aktivity

  Táto aktivita bude metodicky vykonávaná nasledovne; skladá sa z troch hlavných činností. V prvej fáze budú pedagogickí pracovníci tvoriť školský vzdelávací program vo vymedzených predmetoch a ročníkoch v nadväznosti na štátny vzdelávací program. Vytvoria si tento strategický materiál, ktorý bude slúžiť ako základ pre vytvorenie a transformáciu našej školy na modernú. Tvorba tohto strategického dokumentu bude vychádzať zo všetkých dostupných materiálov k tvorbe školského vzdelávacieho programu.

  Na základe Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je postavený na troch hlavných princípoch:

  1. Dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov
  2. Vzdelávanie zamerané na cieľ- kľúčové spôsobilosti a výstup žiakov
  3. Vyčlenenie základného (minimálneho) učiva

  Škola si pripraví vlastný Školský vzdelávací program. Toto sú tri zásady, od ktorých sa odvíja školský vzdelávací program. V školskom vzdelávacom programe musia byť zakotvené pravidlá hodnotenia žiakov a autoevalvácie školy. Je to nevyhnutné pre zvyšovanie kvality vzdelávania na škole, pri posudzovaní podielu každého pedagóga na plnení spoločných zámerov.

  Samotná tvorba školského vzdelávacieho programu bude realizovaná v dvoch rovinách. Tá prvá je uvažovanie nad tým aká sme škola a aká by sme chceli byť škola, akého absolventa by sme chceli mať a ako je možné naše ciele dosiahnuť.

  Druhá rovina je sformulovanie našich predstáv do pedagogického dokumentu.

  Po úvodnej tvorbe tohto strategického dokumentu sa začne tento školský vzdelávací program priamo implementovať do vzdelávacieho procesu.

  Je potrebné zmeniť priority vzdelávania v súvislosti so zmenou okolností, ktoré pôsobia na žiaka a na proces vzdelávania:

  - zmeniť ciele vzdelávania,
  - poskytovať žiakom individuálnu starostlivosť,
  - motivovať žiakov,
  - hodnotiť žiakov iným spôsobom,
  - zmeniť štýl výučby,
  - zmeniť štýl učenia sa žiakov,
  - viesť učiteľov k tvorbe vzdelávacieho obsahu,
  - priviesť učiteľov viac k tímovej práci,
  - zmeniť klímu školy a triedy.

  Implementácia by nebola možná bez inovácie didaktických pomôcok a didaktickej techniky. Táto didaktická technika a didaktické pomôcky sú potrebné, aby bola implementácia a premena tradičnej školy na modernú robená názornými a zážitkovými metódami práve prácou s modernou technikou a didaktickými pomôckami.

  Pri realizácii vzdelávacej aktivity budú pedagógovia v plnej miere využívať všetky zakúpené didaktické prostriedky v rámci aktivity rovnako, ako i zakúpený spotrebný materiál určený pre danú aktivitu.
  Výstupy aktivity

  Nový školský vzdelávací program pre predmety v jednotlivých ročníkoch:
  - prvý
  - druhý
  - tretí
  - štvrtý

  V rámci projektu bude vytvorený jeden komplexný školský vzdelávací program.

  Školský vzdelávací program bude následne implementovaný do jednotlivých hodín.

  Koordinátor aktivity :

  Ing. Peter Lacko

  Odborníci zapojení do aktivity

  Učitelia boli vybraní do projektu a zadelení do jednotlivých pozícií podľa ich profesijného zamerania:

  - Peter Lacko
  - Dominik Kútnik
  - Iveta Podušková
  - Veronika Dudíková
  - Katarína Gáliková
  - František Černotka
  - Ján Kotlár
  - Ida Hradilová
  - Vladimír Herda
  - Miroslav Uhrín
  - Vladimír Gálik
  - Mária Smutná
  - Ondrej Halan
  - Jozef Králik
  - Ladislav Kružič
  - Eleonóra Valovičová
  Spôsob získavania spätnej väzby

  Spätná väzba a kvalita výstupov z tejto aktivity bude viditeľná a badateľná na výsledkoch žiakov nielen na známkach, ale aj v ich prístupe k výučbe.

  Učitelia budú priebežne kontrolovať znalosti svojich žiakov tak ako doteraz – písomkami, ústnym preskúšavaním, resp. aj na hodinách pozorovaním ich zmeny správania.

  Súčasne bude spätná väzba získavaná aj formou priebežných otázok a zisťovania reakcií žiakov priamo na jednotlivých hodinách.

  Výdavky na realizáciu aktivity :

  2 993 487,40SKK/99 365,58EUR  Názov aktivity

  Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu cez instantný e-learningový portál

  Cieľ aktivity

  Cieľom tejto aktivity je sprístupniť možnosť vzdelávania novou modernou formou cez počítač. V súčasnom svete je práca s počítačom základným predpokladom pre uplatnenie sa na trhu práce.

  Cieľom aktivity je naučiť žiakov pracovať s instantnými informáciami a orientovať sa v tomto svete informačno-komunikačných technológií.

  Termín realizácie aktivity :

  09/2009 - 08/2011


  Popis aktivity

  Aktivita spočíva v dvoch činnostiach: prvá spočíva v príprave samotného portálu pre žiakov našej školy. Tento portál bude slúžiť ako vstup do sveta informácií.

  Portál budú žiaci využívať na samotných hodinách, resp. bude slúžiť na plnenie si svojich školských povinností. Portál bude mať tri úrovne:

  - bude obsahovať samotnú preberanú látku, teóriu jednotlivých hodín
  - bude obsahovať krátke testy, otázky typu abc, cez ktoré bude môcť učiteľ kontrolovať výstupy a zlepšovanie svojich žiakov
  - bude obsahovať testy vo forme otvorených otázok, na ktoré budú žiaci odpovedať a tým bude učiteľ získavať informácie a podklady k známkovaniu svojich žiakov

  Informácie budú do systému zadávať učitelia, ktorí budú mať tento portál sprístupnený každý individuálne. Každý učiteľ bude mať vytvorený individuálny prístup a individuálne rozhnanie, kde bude môcť implementovať školský vzdelávací program podľa hodín, v rámci ktorých školský vzdelávací program tvorí.

  Metodológia aktivity

  Aktivita bude uskutočňovaná dodávateľsky, aby sa zabezpečila vysoká úroveň tejto modernej formy vzdelávania.

  Dodávateľ bude vybratý cez verejné obstarávanie v zmysle požiadaviek SORO.

  Dodávateľ pripraví portál a prispôsobí ho počtu predmetov a počtu učiteľov, ktorí sa do projektu plánujú zapojiť.

  Po spustení portálu budú učitelia jeho obsah pravidelne aktualizovať podľa preberaného učiva.

  Výstupy aktivity

  Výstupom aktivity bude sprevádzkovanie moderného portálu, ktorí budú učitelia využívať na instantnú komunikáciu so žiakmi a súčasne na získavanie informácií o ich vedomostiach k preberanej látke.


  Zodpovedná osoba :


  Zodpovednou osobou za realizáciu aktivít je manažér pre monitoring – Ing. Peter Lacko, ktorý dohliada na komplexné plnenie stanovených cieľov projektu.

  Odborní zamestnanci zapojení do aktivity :

  Vytvorenie tohto portálu bude zabezpečované dodávateľský.

  Obsah budú tvoriť samotní pedagógovia zapojení do predošlých aktivít projektu.

  Spôsob získavania spätnej väzby :

  Získavanie spätnej väzby bude na spoločných pravidelných stretnutiach, poradách zameraných na zhodnotenie priebehu a úspešnosti realizácie projektu na strane pedagógov.

  Zo strany cieľovej skupiny pôjde o spätnú väzbu získavanú v priebehu trvania celej aktivity od cieľovej skupiny – žiakov SŠ na základe ústneho i písomného prieskumu. Pedagógovia vyučujúci predmety, kde sa implementujú aktivity projektu budú získavať pravidelne spätnú väzbu formou rozhovoru kedykoľvek v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Výdavky na realizáciu aktivity :
  296 230,40SKK/9 833,05EUR

  Názov aktivity

  Školenie pedagógov a analýza vzdelávacieho procesu

  Cieľ aktivity

  Cieľom aktivity je dosiahnuť nielen obsahovú prestavbu vyučovacieho procesu vo forme nových školských vzdelávacích programov na jednotlivých predmetoch, ale dosiahnuť aj zmenu prístupu pedagógov k samotnej implementácii, prístupe a tvorbe k vzdelávaciemu procesu.

  Termín realizácie aktivity

  09/2009 - 08/2011

  Popis aktivity

  Aktivita bude uskutočňovaná tak, aby učiteľský zbor zapojený do projektu prešiel školením v komunikačných a mäkkých zručnostiach.

  Na začiatku realizácie projektu bude rozanalyzované správanie a prístup pedagógov ku vzdelávaciemu procesu a žiakom školy. Na základe výsledkov tejto analýzy prejdú učitelia školeniami – tréningami, ktoré odbúrajú ich slabé stránky pri procese výučby.

  Celkovo bude do projektu zapojených 16 pedagogických pracovníkov. Školenia budú zamerané na zmenu ich prístupu k vedeniu hodiny, k zdokonaľovaniu si prezentačných zručností a zdokonaleniu si prístupu k žiakom vo forme komunikačných zručností.

  Metodológia aktivity

  Aktivita bude zabezpečovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude vybraný na základe výberového konania v zmysle podmienok a požiadaviek SORO.

  Na začiatku realizácie projektu bude rozanalyzované správanie a prístup pedagógov ku vzdelávaciemu procesu a žiakom školy.

  Na základe výsledkov tejto analýzy prejdú učitelia školeniami – tréningami, ktoré odbúrajú ich slabé stránky pri procese výučby.

  Výstupy aktivity

  Zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia mäkkých zručností interných expertov zapojených do modernej formy vzdelávania.

  Zodpovedná osoba

  Zodpovednou osobou za realizáciu aktivít je manažér pre monitoring – Ing. Peter Lacko, ktorý dohliada na komplexné plnenie stanovených cieľov projektu.

  Odborníci zapojení do projektu :

  Dodávateľská firma vybraná na základe zákona o verejnom obstarávaní.

  Spôsob získavania spätnej väzby

  Spätná väzba sa bude získavať prostredníctvom dotazníkov na školení a na výsledkoch vzdelávacieho procesu.

  Výdavky na realizáciu aktivity

  550 400,00SKK/18 269,93EUR
  Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu


  Výsledkom projektu bude uskutočnenie obsahovej prestavby vzdelávania s využitím inovovaných foriem a metód výučby za použitia nových didaktických pomôcok.

  Vzdelávanie by sa malo stať pre samotných pedagógov atraktívnejším, flexibilnejším a u žiakov by malo dôjsť k zvýšenému záujmu o štúdium.

  Po ukončení aktivít projektu, čo bude celkovo trvať 24 mesiacov, samozrejme nezanedbáme na neustále skvalitňovanie našej práce. Tento projekt bude naštartovaním zmeny prístupu z tradičnej formy vzdelávania na modernú.

  Z realizácie projektu získame mnohé poznatky, ktoré nám budú slúžiť ako podklad pre ďalšie skvalitňovanie poskytovaných služieb. Po ukončení aktivít projektu budeme aj naďalej pracovať na príprave rôznych materiálov, ktoré budú slúžiť pri vyučovacom procese. Pedagogickí zamestnanci budú aj naďalej využívať didaktické pomôcky a didaktickú techniku a špecializované učebne a pripravovať ďalšie vzdelávacie materiály.

  U žiakov, ktorí budú zapojení do projektu predpokladáme rapídne zvýšenie pozornosti a výsledkov na hodinách, k motivácii na ďalšie štúdium a stanú sa na hodinách aktívnejšími.
  Vzhľadom k tomu, že do projektu plánujeme zapojiť žiakov celej školy, rozširovanie cieľovej skupiny do budúcnosti už nie je možné. Je však predpoklad spojiť získané vedomosti s inými školami v okolí a dosiahnuť tak synergický efekt projektu.

  Pedagogickí zamestnanci nadobudnú a zlepšia si zručnosti v práci s modernou technikou, práci s PC a budú ich využívať aj naďalej. V prípade straty zamestnania im získané zručnosti napomôžu ľahšie sa uplatniť na trhu práce.

  Naša stredná škola majú záujem o napredovanie a snahou bude ďalšie získavanie finančných prostriedkov z rôznych fondov, grantov, projektov EÚ aj v budúcnosti na zvyšovanie kvality úrovne vzdelávania na našej škole.
  Multiplikačné efekty


  Po ukončení projektu sa budú výsledky projektu využívať aj naďalej pre ďalších učiteľov aj žiakov aj v ďalších školských rokoch. Moderné vyučovanie sa bude uskutočňovať v zmysle poslania školy aj po ukončení projektu, nakoľko realizáciou tohto projektu sa zabezpečí potrebné materiálno-technické vybavenie, ktoré je pre modernú školu nevyhnutné.
  Charakteristika predpokladaných nepriamych cieľových skupín projektu:
  Pedagogickí zamestnanci strednej školy
  - zlepšenie kvality práce. V prípade, ak už učitelia raz zmenia svoj postoj k tradičnej forme na modernú, bude v ich záujme aj naďalej sa skvalitňovať
  Zriaďovateľ školy
  - v prípade pozitívnych výsledkov na našej škole pri realizácii predkladaného projektu bude môcť zriaďovateľ poskytnúť finančnú súčinnosť aj iným školám buď vo forme spolufinancovania na obdobnom projekte, resp. po odovzdaní našich skúseností o projekte, bude môcť tieto odovzdať ďalej

  Partneri a spolupracovníci SŠ
  - v prípade pozitívnych výsledkov na našej škole pri realizácii predkladaného projektu budú aj partnerské organizácie školy možno chcieť zrealizovať obdobný projekt, my im poskytneme všetku súčinnosť pri realizácii obdobných aktivít.

  Žiaci
  multiplikačný efekt sa dosiahne aj po odchode našich žiakov zo školy v tom, že svoje vedomosti a najmä nový spôsob učenia sa budú môcť aplikovať aj na vysokých školách.


  Diseminácia výsledkov projektu   Všetky materiály vytvorené v rámci projektu, informačné letáky, pozvánky, príručky atď. budú označené logom ESF a budú obsahovať krátke konštatovanie o pomoci z Všetko nakupované zariadenie a vybavenie bude označené nálepkami s logom ESF
   Vhodná informácia o pomoci z ESF pre tento projekt bude zahrnutá aj medzi informácie poskytované o tejto vzdelávacej inštitúcii v rôznych formách, napr. vo forme plagátov, informačných letákoch.
   Jedna nástenka na chodbách školy bude vyhradená informáciám o predkladanom projekte
   Informácie o projekte budú zároveň priebežne zverejňované na podstránke našej internetovej www stránky

   Tým, že do projektu zapojíme všetkých žiakov školy, veríme, že jeho kladné výsledky sa budú šíriť nielen informáciami priamo zo školy, ale od samotných žiakov. Tým sa informácie o premene našej školy na modernú dostanú do povedomia širokej verejnosti. Absolventi, ktorí opustia našu školu budú dobré meno školy šíriť na vysokých školách. ESF pre tento projekt.

 • PREČO ŠTUDOVAŤ NA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE LESNÍCKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI ?

  8. 10. 2007

  Odpoveď na otázku

  PREČO ŠTUDOVAŤ NA  STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE LESNÍCKEJ  V BANSKEJ ŠTIAVNICI :

 • Kritériá prijímania pre uchádzačov o štúdium si môžete stiahnuť tu:

  http://87.197.39.234:92/zmluvy/Kriteria prijimania 2014-2015.doc

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
  Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica
 • +421 45 6911131-2

Fotogaléria